Saturday, October 1, 2011

ഒടുവിലെത്തുന്ന പക്ഷിയോട്.

ദുരിതകാലത്തിനോർമ്മകൾ നിർദ്ദയം
കരളുമാന്തിപ്പറിക്കുന്നൊരന്തിയിൽ,
ഇരുളിൽനിന്നും പറന്നുവന്നെന്റെയീ-
തൊടിയിലൊറ്റയ്ക്കിരിക്കും പതംഗമേ....

ഒടുവിലെത്തുന്ന പക്ഷിനീ,യെൻ നേർക്ക്‌
ചുടലകത്തുന്ന കണ്ണീനാൽ നോക്കവേ,
തുടിമുഴങ്ങുന്നപോലെന്റെ നെഞ്ചകം
മരണതാളം മുഴക്കുന്ന കേൾപ്പു ഞാൻ.

രുധിരകാളിതൻ വാളുപോലുള്ള നിൻ
നഖരമാഴ്ത്തുവാ,നെന്നെ കൊരുക്കുവാൻ
ക്ഷമ പൊറാഞ്ഞു നീ മൂളുന്ന കേൾക്കവേ,
ചിരിവരുന്നെനി,ക്കിന്നീ ത്രിസന്ധ്യയിൽ.

ജനനദുർദ്ദിനം തന്നേലഭിച്ചതാം
പതിതജീവിത ഭാണ്ഡംചുമന്നു ഞാൻ
തെരുവിലൊറ്റയ്ക്കലഞ്ഞനാൾ തൊട്ടുനിൻ
വരവു കാത്തതെന്തറിയാതെ പോയിനീ..

ഗതിപിടിക്കാത്തൊരാത്മാവു പോലെ ഞാൻ
പശിയിലന്നം തിരഞ്ഞുനടക്കവേ,
മനവു,മൊപ്പമെൻ മേനിയും പൊള്ളുന്ന-
ജലമൊഴിച്ചെന്നെ,യാട്ടിയോടിച്ചവർ,
അറകളിൽനിറച്ചന്നവും അന്യർതൻ-
ധനവുമായ്‌ മദംകൊണ്ടുപുളയ്ക്കുന്ന
വികൃതകാഴ്ചകൾകണ്ടു ഞാനെത്രയോ-
തവണ നിന്മുഖംകാണാൻ കൊതിച്ചുപോയ്.

പ്രണയമെന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടവൾ
തരളമെൻ നേർക്കെറിഞ്ഞൊരാപ്പുഞ്ചിരി,
ഒരിദിനത്തിൽ മറഞ്ഞതിൽ നൊന്തു ഞാൻ
ഉടനെ,നിന്മുഖം കാണാൻശ്രമിക്കവേ,
കയറുപൊട്ടി ഞാൻ വീണുപോയ് വീണ്ടുമീ-
നരകജീവിതം തന്നിലേയ്ക്കുരുകുവാൻ.

സുഖദസൗഹൃദം നല്കുവാനെത്തിയെൻ-
ഹൃദയഭിത്തിയിൽ ചിത്രംവരച്ചവർ,
ഒരുപ്രഭാതത്തിലെൻ നെഞ്ചിലേക്കു തീ-
വിതറി,നൃത്തം ചവിട്ടീ;നടുങ്ങി ഞാൻ.
ചിറകടിച്ചെന്റെ ചാരത്തുനീയന്നു-
വരണമെന്നു ഞാ,നാശിച്ചതോർക്കണം.

പ്രഥമബുദ്ധി,യുദിച്ചവർക്കെപ്പൊഴും
സുഖമൊരുക്കുവാൻ മാത്രമായ് തീർത്തതാം
കുടിലചാണക്യതന്ത്രത്തിൽ വാഴുമീ-
ഭുവനജീവിതം എന്നേവെറുത്തു ഞാൻ.

അറവുശാലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ
കനിവു കാംക്ഷിപ്പതേ മൗഢ്യമെങ്കിലും,
വരിക,വന്നെന്നിൽ വീഴുക,പിന്നെയെൻ-
കരളുമായ് വിഹായസ്സിലേക്കുയരുക,
ജനിമൃതികൾതൻ ചങ്ങലക്കെട്ടഴി-
ച്ചിനി,യെനിക്കുള്ള മോചനം നല്കുക.
-0-

ടി. യൂ.അശോകൻ

-

കലാകൗമുദി ലക്കം 1877
2011 ആഗസ്റ്റ് 28

7 comments:

 1. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മഷേ. വാക്കുകള്‍ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതം അറവു ശാലയിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെ.

  ReplyDelete
 2. ജിവിതത്തോട് ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന വരികള്‍.. വളരെ ഇഷ്ടായി..

  ReplyDelete
 3. അറവുശാലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ
  കനിവു കാംക്ഷിപ്പതേ മൗഢ്യമെങ്കിലും,
  വരിക,വന്നെന്നിൽ വീഴുക,പിന്നെയെൻ-
  കരളുമായ് വിഹായസ്സിലേക്കുയരുക,
  ജനിമൃതികൾതൻ ചങ്ങലക്കെട്ടഴി-
  ച്ചിനി,യെനിക്കുള്ള മോചനം നല്കുക.

  വളരെ മനോഹരമായ വരികള്‍

  ReplyDelete
 4. ഒരു പച്ച ആയ ജീവിതത്തിന്‍ ചിത്രം നന്നായിരിക്കുന്നു

  ReplyDelete
 5. വരിക,വന്നെന്നിൽ വീഴുക,പിന്നെയെൻ-
  കരളുമായ് വിഹായസ്സിലേക്കുയരുക,
  ജനിമൃതികൾതൻ ചങ്ങലക്കെട്ടഴി-
  ച്ചിനി,യെനിക്കുള്ള മോചനം നല്കുക.

  ReplyDelete
 6. അത്യന്താധുനികതയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും മോചിതയായി ഇതാ കവിത ചിറകുവിരിച്ച് പറന്നുയരുന്ന ഈ കാഴ്ച്ച അത്യന്തം മനോഹരം.
  നല്ല താളവും മുറുക്കവും ഉള്ള കവിത.
  ആശംസകൾ

  ReplyDelete